Toma C. 1994. Zarys metod stosowanych w histologii i cytologii (Outline of methods using  in histology and
            cytology). Rocznik naukowy Nr 22: 83-97. Academy of Physical Education, Katowice, Poland..

Toma C
. 1994. Podział mejotyczny (Meiotic division). Zeszyty Naukowo-Metodyczne Nr 6:39-45. Academy of 
            Physical Education, Katowice, Poland.

Karcz J., Toma C. 1995.  Peryfiton okrzemkowy na owockach makrofitów z rodzaju Potamogeton L. w Dolinie
            Trzech Stawów (Diatom periphyton on fruitlets of genus Potamogeton L. macrophytes in Dolina Trzech
            Stawów). Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach
            Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych Nr 17: 5-11. Silesian University, Katowice, Poland.

Karcz J., Toma C. 1996. Budowa dojrzałych owocków niektórych przedstawicieli rodzaju Potamogeton L.
           (Potamogetonaceae) [Structure of mature fruitlets of some representatives of Potamogeton L.
           (Potamogetonaceae)]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Seria Polonica T. 3: 369-388.

Toma C.
1998. PhD Thesis. Rozwój owocków rodzaju Potamogeton L. (Development of  fruitlets of  Potamogeton
           L. genus).  Botanical Institute, Wrocław University, Poland.

Toma C.
1999. The development of fruitlets of genus Potamogeton L. Acta Biologica Cracoviensia 41 Suppl. 1: 62.

Latowski K., Toma C. 2001. Taxonomic usefulness of water plant fruit surface in SEM studies. Biological
            Bulletin of Poznań 38(2): 133-139.

Toma C.
2002. Ontogenesis of the Potamogeton flower and fruitlet in SEM research. Acta Societatis Botanicorum
            Poloniae 71(2): 93-100.

Toma C.
2002. Fruitlet development in the genus Potamogeton  (Potamogetonaceae). Acta Biologica Cracoviensia
           Series Botanica 44: 63 - 71.

Toma C.
2002. Reprodukcja Potamogeton crispus L. (Reproduction of Potamogeton crispus L.).  Natura Silesiae
           Superioris 6:107-113.

Toma C.
2002. Lid formation in the fruitlets of the genus Potamogeton. Nordic  Journal of Botany 22 (3): 341-347.

Toma C.
2004. Some morphological changes of the Potamogeton endocarps during its fossilization. Acta
           Paleobotanica 44(2): 335-344.

Toma C.
2005. Reproduction of curled pondweed (Potamogeton crispus L.) in Vesijärvi Lake (Finland). Limnological
          Review 5: 231-236.

Toma C.
2006. Distribution and comparison of two morphological forms of Stratiotes aloides L. Biodiversity
          Research and Conservation 3-4: 251-257.

Toma C.
2006. Variation of individual characteristics of Potamogeton crispus (L.) in two ponds. Environmental
          changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis
          163: 66-70.

Toma C.
2008. Studium karpologiczne gatunków z podklasy Alismatidae (rząd Helobiae) występujących w Polsce.
          Carpological study of species of  Alismatidae subclass (Helobiae ordo) occurring in Poland. Prace
          Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Nr 17, ss. 120. Bogucki  
          Wydawnictwo  Naukowe, Poznań, Poland.

Toma C. 2012. Reproduction of Stratiotes aloides in Ilmoilanselkä Lake (Finland).  Journal of  Ecology and  
           Protection of the Coastline. Baltic Coastal Zone 16: 103-111.

Toma C. 2013. Reproduction of Hydrocharis morsus-ranae taxa in an oxbow lake of  the River Vistula. Limnological
           Review 2013 (3): 171-178.

Latowski K., Toma C., Dąbrowska M., Zviedre E. 2014. Taxonomic feature of fruits and seeds Nymphaea and
           Nuphar taxa of the Southern Baltic region. Limnological Review (14,2): 83-91.   

Filonenko, A.V., Efremov, A.N., Toma, C. 2014. On the structure of the gynoecium and fruit of the genus
           Hydrocharis L. (Hydrocharitaceae). [In:] A. S. Demidov, A. V. Bobrov, V. F. Semikhov, N. A. Trusov, M. S.
           Romanov (eds.) Carpology and reproductive biology of higher plants. Proceedings of the 2-nd  Russian
           conference with international participation dedicated to the memory of Professor A. P. Melikian. Astra-
           Poligraphia Ltd., Moscow: 144-150. 

Toma C., Efremov A.N. 2014. Bioróżnorodność typów owoców wodnych roślin okrytozalążkowych we florze
           europejskiej i syberyjskiej (Biodiversity of fruit type of aquatic angiosperms plant taxa in European and
           Siberian Flora) [In:] G. Łaska (ed.), Różnorodność biologiczna: od komórki do ekosystemu. Zagrożenia
           środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów (Biological biodiversity: from cell to ecosystem.
           Environmental hazards and the protection of plant species and fungi). Polskie Towarzystwo Botaniczne.
           Ekopress-Agencja Wydawnicza,  Białystok: 285-294.

Latowski K., Szkudlarz P., Toma C. 2015. Morfologia, anatomia i taksonomia owoców i nasion. Bibliografia
           polskich prac karpologicznych z komentarzem. Morphology, anatomy and taxonomy of fruits and seeds.
           Bibliography of Polish carpological works with a comment. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu
           im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Nr 19, pp. 96. Wydawnictwo Kontekst, Poznań.

Efremov, A.N., Filonenko, A.V., Toma, C. 2015. К вопросу о структуре генеративных органов представителей
           рода Hydrocharis L. (Hydrocharitaceae) (On the question       about generative organs of genus Hydrocharis
           L. (Hydrocharitaceae) representatives). [In:] A. G. Lapirov, D. A. Philippov, E. V. Garin (eds.). Hydrobotany
           2015: Proceedings       of VIII All-Russian conference with international participation on aquatic
           macrophytes.Филигрань, Ярославль, 9-13.

Toma C., Efremov A., Josefowska W. 2017. Morphogenetic diagnosis of developmental changes of fruit of Sea
           arrowgrass (Triglochin maritima L.). Limnological Review 17(1):47-55.

Efremov A., Bolotova Y., Mesterhazy A., Toma C.. 2018. Features of Distribution of Hydrilla  verticillata (L. fil.)
           Royle (Hydrocharitaceae) in North Eurasia. Journal of  Coastal Research. 34(3): 675-686.

Efremov AN., Sviridenko BF, Toma C., Mesterhazy A, Murashko YA. 2019. Ecology of Stratiotes aloides L.
           (Hydrocharitaceae) in Eurasia. Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants  253: 116-126.

Efremov A.N., Sviridenko B.F., Ya.V. Bolotova Ya.V., Toma C., Murashko Yu.A. 2019. Coenocompleх and
           Ecological Features of Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle (Hydrocharitaceae) in Northern Eurasia. Inland Water
           Biology 12 (1): 57-67.

Kotelnaya Y.I. , Alekhina E.A., Efremov A.N. , Bolotova Y.V. , Guselnikova M.V., Nikolaenko S.A., Toma C. 2019.
           Notes on the saponins in the plants of the family Hydrocharitaceae. Botanica Pacifica. A journal of plant
           science and conservation. 8(1): DOI: 10.17581/bp.2019.08101.

Toma C., Efremov A., Wojnar W. 2019. Adaptations of morphology, anatomy and phytochemical composition of
           leaves of Stratiotes aloides L. emergent forms. Limnological Review 19(1): 35-43.
Science publications in review journals
© 2011 Copyright by Cezary Toma
created by ARM Studio MF
SCIENCE
Home
Science publications
Popular science publications
Congress & conferences
Scientific trainings
Postdoctoral study
Courses
ART
Photographic skills
Courses and certificates
Author’s exbitions
Rewards & prizes
Participation in competitions
Photography publication
Note from author
Science, botany, carpology, water plants, flower, fruit, seed, Alismatidae, taxonomy, photography, art, macrophotography, perception, nature, meditation, structure, philosophy
BiographyFoto Gallery  |  Copyright  |  Contact
POLSKI    |
ENGLISH